Visitor Centre and Gallery Assistant

Details:
  • Company: CV-Library
  • Salary: £9 - Hour
  • Category: Customer Service
  • Job Type: Permanent
  • Job Status: Full-Time
  • Salary Per: Hour
  • Location: Dyfed Haverfordwest
  • Reference: 212257862
  • Date: 3 days ago
Description:

Visitor Centre and Gallery Assistant – Oriel y Parc, St Davids, Pembrokeshire
£9.00 per hour and 34.72 hours per week (average), permanent position and casual positions available.
Working 5 days per week in summer (March-October) and 4 days per week in winter (November-February).

Pembrokeshire Coast National Park is one of Britain’s most iconic protected areas; the award-winning Oriel y Parc Visitor Centre and Gallery is one of our highest profile visitor facilities and is here to help visitors make the best of their stay in Pembrokeshire.

This exciting and varied position focuses on offering a warm welcome to visitors and successfully raising a positive profile of Oriel y Parc through exceptional customer service standards. Our Visitor Centre and Gallery Assistants advise and orientate visitors to promote Oriel y Parc’s facilities as well as those of the wider National Park.

The post holder will have the opportunity to work within the Visitor Centre helping out with the day-to-day operational running of the site, as well as working alongside the team on a range of events and exhibitions, helping to promote the centre both to the local community and tourists to the area.

The Authority has excellent and knowledgeable staff and a positive and enjoyable working environment where both Members and staff act as a team and are committed to both the National Park and securing a successful future for the County of Pembrokeshire.

The Authority expects its staff to commit to the values and principles of the National Park Authority and its purposes/duty and supports staff in developing Welsh language skills.

We are looking for an enthusiastic and dedicated person who has:
- Customer service experience, a strong work ethic and a very good local knowledge.
- Good organisational skills and the ability to communicate effectively, both face to face and on the telephone.
- The ability to use reference resources and time tables (including on-line) to extract information.
- Retail experience and the ability to communicate in Welsh (both are desirable but not essential).
- A flexible attitude to working patterns (Oriel y Parc is open 7 days per week, weekend and public holiday working is essential for this position).
- An interest in the National Park, the work of the Authority and Oriel y Parc.

A standard DBS (Disclosure and Barring Service) disclosure will be required for this position.

Welsh translation:

Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel – Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro
£9.00 yr awr a 34.72 awr yr wythnos (ar gyfartaledd), mae swydd barhaol a swyddi achlysurol ar gael.
Gweithio 5 diwrnod yr wythnos yn yr haf (Mawrth-Hydref) a 4 diwrnod yr wythnos yn y gaeaf (Tachwedd-Chwefror).

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig gwledydd Prydain; Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, sydd wedi ennill gwobrau, yw un o’n cyfleusterau ymwelwyr uchaf ei broffil sydd yma i gynorthwyo ymwelwyr i wneud y gorau o’u hamser yn Sir Benfro.

Mae’r swydd gyffrous ac amrywiol hon yn canolbwyntio ar gynnig croeso cynnes i’r ymwelwyr ac yn codi proffil cadarnhaol Oriel y Parc yn llwyddiannus drwy safonau gwasanaethau cwsmer eithriadol. Mae ein Cynorthwywyr Canolfan Ymwelwyr ac Oriel yn cynghori a chyfeirio ymwelwyr i hyrwyddo cyfleusterau Oriel y Parc yn ogystal â chyfleusterau’r Parc Cenedlaethol drwyddi draw.

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn y Ganolfan Ymwelwyr yn cynorthwyo gyda’r gwaith o redeg y safle o ddydd i ddydd yn ogystal â gweithio law yn llaw â’r tîm ar amrywiol ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, yn cynorthwyo i hyrwyddo’r ganolfan i’r gymuned leol ac i’r ymwelwyr i’r ardal fel ei gilydd.

Mae gan yr Awdurdod staff rhagorol a gwybodus ac amgylchedd gwaith cadarnhaol a phleserus lle mae'r Aelodau a'r staff yn gweithio fel tîm ac yn ymrwymedig i'r Parc Cenedlaethol ac i sicrhau dyfodol llwyddiannus i Sir Benfro.

Mae'r Awdurdod yn disgwyl i'w staff ymrwymo i werthoedd ac egwyddorion yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a'i ddibenion/dyletswyddau ac mae’n cefnogi staff i ddatblygu eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ymroddedig sydd â:
- Phrofiad o wasanaeth i gwsmeriaid, awydd cryf i weithio, a gwybodaeth leol dda iawn.
- Sgiliau trefnu da a’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol wyneb yn wyneb ac ar y ffôn.
- Y gallu i ddefnyddio adnoddau cyfeirio ac amserlenni (gan gynnwys ar-lein) i gyrchu gwybodaeth.
- Profiad adwerthu, a’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg (mae’r ddau hyn yn ddymunol ond nid yn hanfodol).
- Agwedd hyblyg at batrymau gwaith (mae Oriel y Parc ar agor 7 diwrnod yr wythnos, ac mae gweithio ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus yn hanfodol i’r swydd hon).
- Diddordeb yn y Parc Cenedlaethol, gwaith yr Awdurdod ac Oriel y Parc.

Bydd datgeliad safonol DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon

When applying for a job, do not provide bank account details or any other financial information. Never make any form of payment. WhatJobs is not responsible for any external website content. Report this job

Email me jobs like this

Enter your email address and we will send you Art Teacher job alerts Dyfed, Haverfordwest ()

Your browser does not support Cookies or JavaScript or this option is turned off in your browser settings.

How to enable Cookies and JavaScript

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×