Traffic Wales Service - Communications Co-ordinator

Details:
This job offer is no longer available. See below for similar jobs:
Register
Description:

Job description Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru, y gofynnwyd i'r Asiant ei ddarparu ledled Cymru. Traffig Cymru yw'r cyswllt rhwng y cyhoedd a Chanolfannau Rheoli Traffig Llywodraeth Cymru yng Nghonwy (Gogledd Cymru) a Choryton (De Cymru) Traffic Wales is the Welsh Government's traffic information service, which the Agent has been tasked with delivering on an all Wales basis. Traffic Wales is the public link to the Welsh Government's Traffic Management Centres in Conwy (North Wales) and Coryton (South Wales) Gwasanaeth Traffig Cymru – Cydlynydd Cyfathrebu (x2 Swydd) Traffic Wales Service - Communications Co-ordinator (x2 Vacancies) CYFLOG/ SALARY: GS4 (7-11) £23,517.61 – £25,456.39 42hrs per week annualised (Pro Rata) 12hrs shifts, 4-on-4-off, (365 days a year). LLEOLIAD / LOCATION : Conwy Cynorthwyo gyda darpariaeth dydd i ddydd Gwasanaeth Cyfathrebu Traffig Cymru sydd yn ymdrin â’r cyhoedd yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys darparu cymorth gweinyddol i gwasanaethau ACGCC. To assist in providing the day-to-day delivery of the Welsh Government’s public-facing Traffic Wales Communication Service in line with the requirements of Welsh Government. The role will also involve providing administrative support services to NMWTRA. The role will require the applicant to work 12 hour shifts on a 4 days on, 4 days off basis to provide cover between the hours of 7:00am and 7:00pm. Applicants will also be expected to work overnight on an on-duty rota basis. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â Llinos Evans If you have any specific queries relating to the above post, please contact Llinos Evans on Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon / For this post, the ability to communicate in both English and Welsh is essential. Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd neu drwy ffonio Application forms and further details available through Gwynedd Council website or by telephoning Dyddiad Cau / Closing Date: Dydd Iau 10y.b 10fed o Ragfyr / Thursday 10a.m on the 10th of December Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd / If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

When applying for a job, do not provide bank account details or any other financial information. Never make any form of payment. WhatJobs is not responsible for any external website content. Report this job

Email me jobs like this

Enter your email address and we will send you Service Coordinator job alerts Wales, Llandrindod Wells ()

Your browser does not support Cookies or JavaScript or this option is turned off in your browser settings.

How to enable Cookies and JavaScript

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×